FORGOT YOUR DETAILS?

Programing

โปรแกรมมิ่งหรรษา เป็นเกมที่ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องของตัวแแปร หลักการประกาศตัวแปรและในเรื่องของการใช้คำสั่ง if else, For loop รวมถึง Operator และความแตกต่างระหว่าง Function และ Method และวิธีการสร้าง Function

TOP