FORGOT YOUR DETAILS?

Junkhunt

เกมแยกประเภทการทิ้งขยะ ช่วยในการปลูกฝังให้ผู้เล่นเกมมีนิสัยในการทิ้งขยะอย่างเป็นที่เป็นทางมากขึ้นและติดนิสัยจากการเล่นเกมนี้ไปปฎิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมสพอาดและน่าอยู่มากขึ้น

TOP